McLaren Vale Natives

Quality Tubestock Specialists

Other Stocked Plants

Cistus Rockrose

Buddlia Yellow, Purple, Black and White

Guara Pink Elite

Salvia Black & Blue

 

Lavender

English

White

French


Native tree

CALLITUS PRESSII (Murray Pine)

CALLITUS GRACILIS (Southern Cypress Pine)


Grass

ANIGOZANTHOS PREISSI (Kangaroo Paw)

XANTHORRHOEA GRASS TREE

non native grass

LIRIOPE MUSCARI

DIETES WILD IRIS


Climbers